Hieronder staan de algemene bepalingen van het lescontract dat bij aanvang van de gitaarlessen mondeling wordt overeengekomen:

  1. Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand. Dit houdt in de leerling na opzegging naast de lopende maand nog tenminste 1 hele kalendermaand lesgeld verschuldigd is.
  2. In het geval dat opzegging plaatsvindt na 1 april, is echter lesgeld verschuldigd tot en met de maand juni.
  3. De vakantieperiodes en overige vrije feestdagen zijn overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de regio waar de lessen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen worden bij aanvang van elk cursusjaar aan de leerling meegedeeld.
  4. Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een andere tariefgroep.
  5. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de afgesproken gitaarlessen, is niettemin lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim (door bijv. ziekte of ongeval) over een langere periode, is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.
  6. Verzuimde lessen worden niet ingehaald. In zeer uitzonderlijke gevallen met zeer dringende redenen en overmacht heeft de leerling de mogelijkheid de les op een ander tijdstip in dezelfde week in te halen. De lessen worden niet ingehaald bij school-, kinder- en personeelsfeesten, concertbezoek, voetbalwedstrijden/toernooien en vakanties of schoolreisjes in het schooljaar e.d. De aanvraag voor een wijziging van de lestijd moet 1 week voor de oorspronkelijke lestijd hebben plaatsgevonden. De gewijzigde lestijd vindt plaats binnen de door de leraar aangegeven mogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van die mogelijkheden, blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd.
  7. Wanneer de leraar afgesproken lessen niet geeft, is geen lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim door een periode van arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval en familieomstandigheden) van de leraar dienen maximaal 2 lessen per cursusjaar (van september tot en met juni) doorbetaald te worden.
  8. In het geval dat de leerling blijk geeft van onvoldoende motivatie, inzet, interesse en plezier voor de gitaarlessen en dit structureel over een langere periode het geval is, kan de leraar, nadat overleg hierover heeft plaatsgevonden en hierin geen verandering optreedt, een bindend advies geven de lessen te beëindigen.

Bij de lesovereenkomst is in grote lijnen uitgegaan van de bepalingen zoals die vaak op muziekscholen worden gehanteerd.

Er worden regelmatig video filmpjes gemaakt voor publicatie op mijn YouTube kanaal, dit wordt natuurlijk alleen gedaan als de gitaarleerling en ook ouders (bij minderjarigen) van leerlingen hiervoor toestemming hebben gegeven, ook zal er eventueel worden doorgeplaatst in overige social media kanalen zoals facebook en instagram.

Betalingsvoorwaarden: 

Tijdens schoolvakanties vinden er geen lessen plaats, de maandelijkse termijnen (van september tot en met juni) zijn echter ook gedurende de vakanties en overige feestdagen in zijn geheel verschuldigd.

Dit geldt niet voor de zomervakantiemaanden juli en augustus. Dan is er geen lesgeld verschuldigd.

Extra ensemblelessen worden niet in rekening gebracht.

Betaling van de maandelijkse termijnen geschiedt voor de 15e van elke maand. Er worden geen rekeningen verstuurd.

Indien gewenst kan er ook in 4 gelijke termijnen per jaar worden betaald. Betaling geschiedt dan voor 15 sept. (1e termijn), voor 1 dec. (2e termijn), voor 15 feb. (3e termijn), voor 1 mei (4e termijn).