Hieronder staan de algemene bepalingen van het lescontract dat bij aanvang van de gitaarlessen mondeling wordt overeengekomen:

  1. Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 lessen. Dit houdt in de leerling na opzegging naast de lopende week nog tenminste 4 lessen aan lesgeld verschuldigd is.
  2. De vakantieperiodes en overige vrije feestdagen zijn overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de regio waar de lessen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen worden bij aanvang van elk cursusjaar aan de leerling meegedeeld(zie menu vakanties/agenda)
  3. Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een andere tariefgroep.
  4. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de afgesproken gitaarlessen, is niettemin lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim (door bijv. ziekte of ongeval) over een langere periode, is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.
  5. Verzuimde lessen worden in principe niet ingehaald. In uitzonderlijke gevallen met dringende redenen en overmacht heeft de leerling de mogelijkheid de les op een ander tijdstip in dezelfde week in te halen. De lessen worden in principe niet ingehaald bij feestjes: school-, kinder- en personeelsfeesten, concertbezoek, voetbalwedstrijden/toernooien en vakanties of schoolreisjes in het schooljaar e.d. De aanvraag voor een wijziging van de lestijd moet liefst 1 week voor de oorspronkelijke lestijd hebben plaatsgevonden. De gewijzigde lestijd vindt plaats binnen de door de leraar aangegeven mogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van die mogelijkheden, blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd.
  6. Wanneer de leraar afgesproken lessen niet geeft, is geen lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim door een periode van arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval en familieomstandigheden) van de leraar dient maximaal  2 lessen per cursusjaar (van september tot en met juni) doorbetaald te worden.
  7. In het geval dat de leerling blijk geeft van onvoldoende motivatie, inzet, interesse en plezier voor de gitaarlessen en dit structureel over een langere periode het geval is, kan de leraar, nadat overleg hierover heeft plaatsgevonden en hierin geen verandering optreedt, een bindend advies geven de lessen te beëindigen.

Bij de lesovereenkomst is in grote lijnen uitgegaan van de bepalingen zoals die vaak op muziekscholen en door collega’s worden gehanteerd.

Er worden regelmatig video filmpjes gemaakt voor publicatie op mijn YouTube kanaal, dit wordt natuurlijk alleen gedaan als de gitaarleerling en ook ouders (bij minderjarigen) van leerlingen hiervoor toestemming hebben gegeven, ook zal er eventueel worden doorgeplaatst in overige social media kanalen zoals facebook en instagram.

Betalingsvoorwaarden: 

Tijdens schoolvakanties vinden er geen lessen plaats, de 10 maandelijkse termijnen (van september tot en met juni) zijn echter ook gedurende de vakanties en overige feestdagen in zijn geheel verschuldigd.

Dit geldt niet voor de zomervakantiemaanden juli en augustus. Dan is er geen lesgeld verschuldigd.

Betaling van de maandelijkse termijnen geschiedt voor de 15e van elke maand. Er worden geen rekeningen verstuurd.

Indien gewenst kan er ook in 4 gelijke termijnen per jaar worden betaald. Betaling geschiedt dan voor 15 sept. (1e termijn), voor 1 dec. (2e termijn), voor 15 feb. (3e termijn), voor 1 mei (4e termijn).